KLASSEREGLER

I.O.D.

PRINCESS

KLASSREGLER FOR

I.O.D. PRINCESS-1999

Myndighet: Norges Seilforbund,

Sognsveien 75L, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, N-0840 Oslo.

Båten ble konstruert og bygd av Bjarne Aas, Fredrikstad. Alle båtene er bygd i perioden 1963 til 1968. Det er 27 båter i Norge (Vestfold), 2 i Danmark, 1 i Skottland, 2 i Sverige, 1 i USA og 1 på Bermuda som er plastbelagt og følgelig ødelagt. Det er mulig at flere båter eksisterer, fordi det har vært vanskelig å finne ut hvor mange Princesser Bjarne Aas bygde.

I.O.D. Princess er en internasjonal entypeklasse.


DEL - GRUNNLEGGENDE REGLER Side

A.1 Entyperegler......................................... 2

A.2 Språk.................................................... 2

A.3 Forkortelser........................................... 2

A.4 Myndighet............................................. 2

A.5 Klasseregler og tolkninger...................... 2

A.6 ISAF regler............................................ 2

A.7 Endringer.............................................. 2

A.8 Tolkninger............................................. 2

DEL B – GODKJENNING AV BÅT

B.1 Målebrev............................................... 3

B.2 Godkjenningsstempler........................... 3

DEL C – VILKÅR VED KONKURRANSE

C.1 Mannskap............................................. 3

C.2 Reklame............................................... 3

C.3 Utrustning ....................................... 3 - 4

C.4 Båt....................................................... 4

C.5 Skrog.................................................... 4

C.6 Undervannskrog.................................... 4

C.7 Seil og seilsetting.................................. 4

C.8 Målebrev............................................... 4

C.9 Medlemsskap........................................ 4

C.10 Maksimal vindstyrke ved kappseilas

DEL D - SKROG

D.1 Dekk..................................................... 5

D.2 Måling og godkjenning........................... 5

D.4 Båtbygger............................................. 5

D.5.1 Skrog.................................................... 5

D.5.2 Skrogtillegg........................................... 6

D.5.3 Skroget i sin helhet................................ 6

D.5.4 Innredning............................................. 6

DEL E – ROR OG RORKULT Side

E.2 Måling og godkjenning........................... 6

E.4 Produsent............................................. 6

E.6 Konstruksjon......................................... 6

DEL F - RIGG

F.2 Måling og godkjenning ..................... 6 - 7

F.4 Produsenter.......................................... 7

F.5 Mast .................................................... 7

F.6 Bom...................................................... 7

F.7 Spinnakerbom…………………….……. 8

F.8 Stående rigg..................................... 8 - 9

F.9 Løpende rigg...................................... 9

F.10 Øvrige regler......................................... 9

DEL G - SEIL

g.1 Baneseilas............................................ 9

G.2 Måling og godkjenning........................... 9

G.3 Identifikasjonsmerking........................... 9

G.4 Seilmaker.............................................. 9

G.5 Storseil................................................ 10

G.5 Fokk............................................. 10 - 11

G.7 Spinnaker............................................ 11

DEL H – TEGNINGER ...................................... 11


2


DEL A - GRUNNLEGGENDE REGLER

A.1 Entyperegler

A.1.1 Alt som ikke klart angis som tillatt i disse klassereglene er FORBUDT.

A.2 Språk

A.2.1 Klassens offisielle språk er norsk.

A.2.2 Ordet "skal" er tvingende og ordet "bør" er tillatende

A.3 Forkortelser

A.3.1 NSF Norges Seilforbund

ISAF International Sailing Federation

NM ISAF-tilsluttet nasjonaltt seilforbund

MS Måleskjema

MB Målebrev

RRS ISAF.s Internasjonale Kappseilingsregler

ERS ISAF.s Internasjonale Utstyrsregler

A.4 Myndighet

A.4.1 Høyeste myndighet for tolkning av disse klasseregler er NSF.

A A.4.2 Hverken NSF eller Princessklubben aksepterer noe rettslig eller økonomisk ansvar med hensyn

til disse klasseregler.

A.4.3 For at disse klassereglene og eventuelle tillegg skal være gyldige i Norge, skal de være

godkjent av NSF. Det er Princessklubbens ansvar å påse at NSF til enhver tid har mottatt siste

utgave av klassereglene.

A.5 Klasseregler og tolkninger

A.5.1 Når ordet "klasseregler" anvendes vil det si Princessklubbens klasseregler.

A.5.2 Hvis det skulle være uoverstemmelser mellom tekst, tegninger og byggespesifikasjoner, skal teksten gjelde.

A.6 ISAF-regler

A.6.1 Disse klasseregler skal benyttes sammen med ERS og målinger skal utføres i overensstemmelse med disse hvis ikke annet er spesifisert.

A.7 Endringer

A.7.1 Endringer til klassereglene skal foreslås av klasseklubben, eller av NSF, og skal godkjennes av NSF.

A.8 Tolkninger

A.8.1 Tolkninger av klassereglene, unntatt som under A.8.2, skal være i henhold til ERS.

A.8.2 Alle tolkninger skal gjøres av NSF som skal rådføre seg med Princessklubben. Eneste unntak er regattakomiteens tolkninger i forbindelse med protester og teknisk kontroll under regatta arrangementer. Det forventes at regattakomiteen skal informere NSF om tolkningen.

3

DEL B – GODKJENNING AV BÅT

B.1 Målebrev

B.1.1 For å få et MB skal båteieren sende inn et fullstendig utfylt MS til Princessklubben. Det utfylte MS skal være undertegnet av en klassemåler som er godkjent av NSF for Princessbåten.

B.1.2 Når Princessklubben har mottatt utfylt og undertegnet MS, skal et MB utstedes til båteier. Kopi av både MS og MB skal finnes hos Princessklubben og være tilgjengelig for NSF.

B.2 Godkjenningsstempler

B.2.1 Deler på båten som behøver godkjenningsstempler må ha det.

DEL C – VILKÅR VED KONKURRANSE

C.1 Mannskap

C.1.1 I NM-seilaser skal det maks. være 4 personer. Mannskapets antall skal være lik i en og samme regatta. Det er ingen vektbegrensning.

C.1.2 Ved annen type av kappsegling er mannskapets antall maks. 4.

C.2 Reklame

C.2.1 Reklame ifølge NSF.s reklameregler er tillatt.

C.3 Utrustning

C.3.1 GENERELT

Kun utrustning, som klart er tillatt i disse klasseregler er tillatt.

C.3.2 OBLIGATORISK UTRUSTNING

.a 1 stk. dregg med minstevekt 6 kg

.b 1 stk. dreggtau, minst 30 m langt tauverk med minst 8 mm diameter eller

likeverdig, tilstrekkelig tilstrekkelig sterkt for en 1,5 tonns seilbåt.

.c 1 stk. padleåre, lengde ca. 1200 mm.

.d 2 stk. fortøyningstau, minst 10 m lange hver og minst 8 mm diameter, tilstrekkelig sterkt for en 1,5 tonns seilbåt.

.e Redningsvester til samtlige besetningsmedlemmer.

.f 2 stk. 10 liter plastbøtter eller 1 stk. plastbøtte og en manuell lensepumpe.

C.3.3 VALGFRIE INSTRUMENTER

.a Kompass

.b Kikkert

C.3.4 ØVRIG VALGFRI UTRUSTNING

.a Verktøy

C.3.5 BEGRENSNINGER

.a I regattaseiling skal det ikke være med mer enn 1 storseil, 1 fokk og 1 spinnaker ombord.

.b Fotstropper er ikke tillatt.

4

C.3.6 ØVRIGE REGLER

.a I regattaseiling får ingen annen utrustning anvendes, enn det som er nevnt i punktene C.3.2 t.o.m. C.3.5.

Finnes annen utrustning ombord, skal den være satt ut av funksjon på et slikt sett som alle kan godta.

.b Ved annen type regattaseiling (distanse- og/eller respitseiling) reguleres anvendingen av utrustning og seil kun av regattaens seilingsforskrifter, respitregelens bestemmelser og RRS.

.c Utrustning og seil kan oppbevares på valgfri plass.

C.4 Båt

C.4.1 Dimensjoner ifølge vedlagt tegn. Nr. 6

C.4.2 Båtens totalvekt med innredning og faste beslag, men eksklusiv seil, fortøynings-

og ankergods, og løse beslag skal ikke være mindre enn 1485 kg.

C.5 Skrog

C.5.1 Rutinemessig vedlikehold som maling, lakkering og polering er tillatt.

C.6 Undervannskrog

C.6.1 Hverken kjøl eller ror kan skiftes ut i en regatta, unntatt når reparasjon er umulig.

Utskiftningen må godkjennes av regattakomiteen.

C.6.2 Rutinemessig vedlikehold som maling og polering er tillatt, men et ror eller en kjøl som er forandret eller reparert, må godkjennes av en måler.

C.7 Seil og seilsetting
C.7.1 Når storseilet er satt skal dets høyeste synliga punkt ved fallhornet befinna seg lavere enn underkant øvre målmerke på masten, og akterliket eller dets forlengning skal skjære bommens overkant innenfor innerkant målmerke på bommen.

C.7.2 Fokket skal være festet til forstaget i hele sin lengde med haker smale bånd eller lignende.

C.7.3 Storseilet skal være festet til bommen i et spor i hele bommens lengde . (Løsfotet er ikke tillatt.)

C.7.4 Kun seil som er målt i henhold til regel B.3 eller G.2 får anvendes ved

kappseiling.

C.8 Målebrev

C.8.1 Båten skal ha et MB utskrevet av Princessklubben i eierens navn.

C.9 Medlemskap

C.9.1 I NM-seilaser skal rormann og besetning være medlemmer av en seilforening tilsluttet NSF.

C.10 Maksimal vindstyrke ved kappseilas

C.10.1 Ved vindstyrke 12 meter per sekund eller mer skal enkappseilas ikke startes, eller den skal annuleres hvis den er startet, men ikke hvis eneller flere båter har fullført kappseilasen.

5

DEL D – SKROG
D.1 Dekk

D1.1 MATERIALE

10 mm vannfast fryssfiner

D.1.2 DIMENSJONER

Se tegning 3.

D.2 Måling og godkjenning

D.2.1

.a Skroget og fast montert innredning skal overensstemme med de regler, som gjaldt den første gangen båten ble målt, med untak for at endringer og reparasjoner skal være i overensstemmelse med gjeldende regler.

.b Skrogets form får i ikke i noe tilfelle endres utenfor angitte toleranser.

.c Skrogets form kontrolleres med godkjente skrogmaller eller måle instrument. Princessklubben kan beordre kontrollmålinger av skrog, dekk og ror.

D.2.2 Mål skal tas i samsvar med ERS om ikke annet angis i denne avdeling.

D.2.3 Om et skrog har vesentlige endringer gjennom ombygning eller reparasjon, opphører MBs gyldighet. Nytt MB kan utskrives, når relevante deler måles igjen.

Se tegning 3

D.4 Båtbygger

D.4.1 En båtbygger skal være godkjent av Princessklubben og NSF.

D.51 Skrog

D.51.1 MATERIALE

Kravellbygd 15 mm Oregon Pine eller Mahogny festet med bronseskruer til Alm eller Aske-ribber. Kjølbord av laminert Mahogny eller Eik. Spanter og knær av Eik, Afromosia eller tilsvarende materialer. Dekksbjelker og forsterkninger av Furu.

Dollbord av 14 mm Mahogny. Kahytt og kantbord av Mahogny eller tilsvarende. Kantbjelke undrkant dekk av Oregon Pine festet med kobberskruer. Kjølen er festet med manganbronse eller syrefaste stålbolter.

D.51.2 DIMENSJONER

.a Se tegn. 1, 2 og 3

.b Toleranser

Lengde over alt +/- 40 mm

Konstruksjonsvannlinje +/- 40 mm

Bredde +/- 2 %

Fribord +/- 2 %

Kjøldybde +/- 2 %

Radius større enn 25 mm +/- 4 mm

Radius mindre enn 25 mm +/- 2 mm

D.51.3 VEKT

Se tegning 3

6

D.52 Skrogtillegg

D.52.1 BALLASTKJØL

.a Blykjøl.

.b Blykjølens vekt 830 +/- 10 kg.

.c Dimmensjoner ifølge tegn. 3.

D.53 Skroget i sin helhet

D.53.1 FORSTERKNINGER

Forsterkning av mastefot ifølge tegn. 4.

D.54 Innredning

D.54.1 MINIMUM STANDARDINNREDNING

Orginale benker under dekk og sittebenker skal være ifølge tegn. 3. Materiale er av Mahogny eller Oregon Pine.

DEL E - ROR OG RORKULT
E.2 Måling og godkjenning

E.2.1 Roret skal overensstemme med de regler som gjaldt da båten første gangen ble målt, med unntak av at endringer og reparasjoner skal være i overenstemmelse med gjeldende regler.

E.2.2 Roret får kun måles av en godkjent måler.

E.2.3 Et ror, som er vesentligt endret eller reparert, skal måles om, og måleren skal skrive ut et nytt MB som viser at roret er godkjent

E.4 Produsent

E.4.1 Valget av rorprodusent er fritt.

E.6 Konstruksjon

E.6.1 MATERIALE OG OPPBYGGING

.a Roret skal bygges Oregon Pine, Eik eller Norsk Furu.

.b Rorkulten skal lages av Oregon Pine eller Mahogny

E.6.2 DIMENSJONER

Rorkultens dimmensjon er valgfri, men utformingen skal være tilnærmet lik som vist på tegn. 3.

E.6.3 BESLAG

Rorkultsforlenger er fri.

DEL F - RIGG

F.2 Måling og godkjenning

F.2.1 Beslag og rigg skal overenstemme med de regler, som gjaldt, dengang båten først ble målt. Se tegn. 3. Over og undervant skal bestå av 19x1 slått 4 mm wire. Akter og strutstag skal bestå av 3 mm wire.

7

F.2.2 Mål skal tas ifølge ERS, bortsett fra når annet er beskrevet i denne del.

F.2.3 Målmerker på mast og bom skal være svartfarget og minst 20 mm brede.

F.4 Produsenter

F.4.1 Princessklubben bestemmer produsent.

F.5 Mast

F.5.1 MATERIALE

Tre

F.5.2 DIMENSJONER

.a Ifølge tegn. 1.

.b Mål

Toleranser tverrsnitt +/- 10 mm

Toleranser lengde +/- 50 mm

Nedre målbåndets øvre kant over ok mastefot 490 mm

Øvre målbåndets nedre kant over nedre målbånds øvre kan 8500 mm

Spinnakerfallets innfesting til mast ifølge tegn. 3.

Maks. høyde for spinnakerbommens festebeslag over ok mastefot 1400 mm

Festeøyet for spinnakerbom ytterdiameter maks. 125 mm

Mastefotens ytterdel høyde over ok dekk maks. 53 mm

Mastefotens innerdel høyde over ok dekk maks. 28 mm

F.5.3 BESLAG

Skinne for spinnakerbommens feste er tillatt, men da skal det finnes en permanent anordning, som forhindrer at festet heises høyere enn tillatt

F.5.4 PLASSERING

.a Masten skal stå i senterlinjen på mastefoten (se tegn. 3). Hvis orginal mastefot i eik er erstattet av et metallbeslag må dette godkjennes av en måler.

.b Avstanden fra forkant mast til senter forstag skal være min. 2240 mm, maks 2260 mm. Avstanden fra forkant av uskadet baugbeslag til senter forstag skal være min. 580 mm og maks 620 mm.

F.6 Bom

F.6.1 MATERIALE

Tre. (Treslag se tegn. nr. 2)

F.6.2 DIMENSJONER

Se tegn. nr. 2. Toleranser: Bredde +/- 5 mm

Høyde +/- 5 mm

Lengde +/- 50 mm

Målmerkets fremre kant fra mastens akterkant ----- 3200 mm

F.6.3 BESLAG

Fritt

F.6.5 VEKTER

Fritt

8


F.7 Spinnakerbom

F.7.1 MATERIALE

Aluminiumlegering, stål eller tre.

F.7.2 DIMENSJONER

.a Spinnakerbommens lengde måles som avstanden mellom dens ytterpunkter. Dette målet er maks. 2280 mm.

.b Breddemål og tverrsnittsform er valgfri.

F.7.3 BESLAG

Fritt

F.7.5 VEKT

Fritt

F.8 Stående rigg

F.8.1 MATERIALE

.a Syrefast 19x1 slått stålwire for vant og stag.

.b Strut i syrefast stål. Salingshorn i Eik eller tilsv. treslag.

F.8.2 DIMMENSJONER

.a Den stående riggen skal bestå av :

- 1 par strutstag, 3 mm diameter

- 1 par undervant, 4 mm diameter

- 1 par overvant, 4 mm diameter

- 1 permanent forstag, 4 mm diameter

- 1 justerbart akterstag, 3 mm diameter

- 1 par salingshorn

- 1 strut.

.b Mål

Fastsetting i mast: Min mm Maks mm

Senter salingshorn til øvre kanten av nedre målmerke 3445 3455

Senter struthorn til øvre kanten av nedre målmerke 6895 6925

Overvant over øvre kanten av nedre målmerke 6845 6875

Undervant over øvre kanten av nedre målmerke 3410 3400

Forstagets forlengning skal møte masten over øvre

kanten av nedre målmerke. 6840 6870

(Alle mål tas i retning langs masten til skjæringspunktet mellom mast og linje gjennom

sentrum av stag, vant och salingshorn)

Fastsetting i dekk langskips Min mm Max mm

Fokkfeste - Fritt

Overvant akter om linjen langs mastens forkant 55 65

Undervant akter om linjen langs mastens forkant 140 150

Avstand mellom senter fester for over- og undervant 77 87

Avstand mellom festene for forstag og fokk 10 40

(Alle mål er projeksjoner på båtens senterlinje og regnes til en linje gjennom senter respektive

av respektive fester.)

9


Fastsetting i dekk tverrskips:

Feste for over- og undervant: Se tegn. nr. 3

Min mm Max mm

Salingshornenes lengde fra mastens side 740 760

F.9 Løpende rigg

F.9.1 MATERIALE

Fritt

F.9.2 DIMENSJONER

Fritt

F.10 Øvrige regler

F.10.1 Seiltrimanordninger og beslag for stående og løpende rigg er fritt.

F.10.2 Gjennomføringer gjennom dekk av stående eller løpande rigg er tillatt.

F.10.3 Justering och trimming av rigg får kun gjøres med strekkfisk på vant og forstag, med talje eller strammeskrue på akterstag.

F.10.4 Maststøtte under dekk er tillatt ifølge tegn. nr. 4.

DEL G - SEIL

G.1 Baneseilas

G.1.1 I baneseilas er det tillatt å ha om bord:

1 stk. storseil, 1 stk. fokk og 1 stk. spinnaker.

G.2 Måling og godkjenning

G.2.1 Seilene skal være i overensstemmelse med de regler som gjaldt da seilene ble målt inn føste gang.

G.2.2 Seilene skal måles av målere som er autorisert av nasjonal myndighet.

G.2.3 Seilene skal syes og måles i samsvar med gjeldende måleregler fra ISAF. Kursiv stil angir at målene er oppgitt etter ISAF’s måleregler eller terminologi.

G.2.4 En offisiell dekal eller stempel som plasseres i nærheten av toppunktet, skal dateres og signeres av autorisert måler.

G.2.5 Dukvekten i g/m2 av seilets hoveddel skal angis på dekalen eller i nærheten av stempelet ved toppunktet.

G.2.6 Et seil som er vesentlig forandret eller reparert, skal måles på nytt og forsynes med ny dekal eller stempel med dato og signatur.

G.3 Identifikasjonsmerking

G.3.1 Klassemerke, seilnummer og nasjonalitetssymbol skal være i overensstemmelse med de internasjonale kappseilingsreglene.

G.3.2 Klassemerke skal være som vist på tegning nr. 9.

G.4 Seilmaker

G.4.1 Seil må kjøpes av seilmaker valgt av Princessklubben. Nytt seil kan kjøpes hvert 3. år.

10


G.5 Storseil

G.5.1 KONSTRUKSJON

a. Konstruksjonen skal være mykt seil laget av et lag duk.

b. Seilets hoveddel skal være laget av vevet duk med samme dukvekt. Fibrene i duken skal være av polyester.

c. Seilet skal ha tre spileposer i akterliket. Spileposene skal dele akterliket i omtrent like deler.

d. Følgende er tillatt: sømmer, lim, tape, taulik, hjørneringer, flyndre med festeanordninger, cunningham, strikk i spileposer, spileposelukning, uthalssleide, lus, likline med klemme, seilmakermerke, vindu, garantidekal, kontrastlinjer.G.3.2.

DIMENSJONER

Minimum Maximum

Akterlikslengde ----- 8900 mm

Kvartsbredde ----- fri

Halvbredde ----- 1930 mm

Trekvartsbredd ----- 1090 mm

Toppbredde flyndre ----- 150 mm

Dukvekt i seilets hoveddel 240 g/m² 280 g/m²

Primærforsterkninger ----- 600 mm

Sekundærforsterkninger ----- Frie

Brettbredder ----- Frie

Sømsbredder ----- Frie

Antall vinduer ----- 2 st

Størrelse av vindu ----- 0,65 m²/st

Avstand fra vindu til lik 150 mm -----

Spileposenes lengde innvendig:

- øverste spileposen ----- 600 mm

- mellomste ----- 700 mm

- nederste ----- 700 mm

Spileposebredde innvendig ----- 75 mm

G.6 Fokk

G.6.1. KONSTRUKSJON

a. Konstruksjonen skal være mykt seil laget av et lag duk.

b. Seilets hoveddel skal være laget av vevet duk med samme dukvekt. Fibrene i duken skal være av polyester.

c. Følgende er tillatt: sømmer, lim, tape, taulik, hjørneringer, cunningham, strikk i spileposer, spileposelukning, lus, likline med klemme, seilmakermerke, vindu, garantidekal, kontrastlinjer.

d. Seilet kan ha tre spileposer i akterliket som deler akterliket i omtrent like deler.

11

G.6.2 DIMENSJONER

Minimum Maximum

Forlikslengde ----- 6950 mm

Akterlikslengde ----- 6525 mmi

Likperpendikulær ----- 2070 mm

Toppbredde ----- 40 mm

Breddemål, 90 grader på forlik

¾ breddemål 720 mm

2/4 breddemål 1230 mm

¼ breddemål 1670 mm

Dukvekt i seilets hoveddel 240 g/m² 280 g/m²

Primærforsterkninger ----- 600 mm

Sekundærforsterkninger ----- Frie

Brettbredder ----- Frie

Sømsbredder ----- Frie

Antall vinduer ----- 2 st

Størrelse av vindu ----- 0,65 m²/st

Avstand fra vindu til lik 150 mm -----

Spileposenes lengde, innvendig

Øverste spilepose 800 mm

Midtre spilepose 500 mm

Nederste spilepose 600 mm

Spileposebredde ----- 70 mm

G.7 Spinnaker

G.7.1. KONSTRUKSJON

a. Konstruksjonen skal være mykt seil laget av et lag duk.

b. Seilets hoveddel skal være laget av vevet duk med samme dukvekt. Fibrene i duken skal være av polyester.

c. Følgende er tillatt: sømmer, lim, tape, hjørneringer, lus, seilmakermerke, garatidekal, kontrastlinjer.

G.7.2 DIMENSJONER

Minimum Maximum

Sidelikslengde ----- 7050 mm

Underlikslengde ----- 4500 mm

Underlikemedian ----- Frie

Halvbredde ----- 4800 mm

Halvlengde fra topp til midt på underlik.... 7800 mm

Dukvekt i seilets hoveddel 35 g/m² 50 g/m²

Primærforsterkninger ----- Frie

Sekundærforsterkninger ----- Frie

Brettbredder ----- Frie

Sømsbredder ----- Frie

DEL H - TEGNINGER

H.1 Vedlagte tegninger

Tegn. nr. Benevning Dato Siste revisjon

1 Mast 02.11.1995 24.09.1999

2 Bom 09.11.1995

3 Arbeidstegning 15.01.1998

4 Mastestøtte 10.11.1995

8 Forslag til strammeskrue til akterstag 07.03.1966

9 Klassemerke 15.01.1998